เข้าสู่ระบบซื้อ – ขาย
เปิดบัญชีซื้อ – ขาย

เข้าสู่ระบบซื้อ – ขาย
เปิดบัญชีซื้อ – ขาย

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

การซื้อ-ขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อ-ขาย ที่คล้ายกับการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ ผู้ลงทุนจะทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นี้ต้องเป็น บริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อ-ขายผ่านโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อ-ขายต่อมายังระบบซื้อ-ขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่งซื้อ-ขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคําสั่งซื้อ-ขายได้รับการจับคู่แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดของรายการซื้อ-ขายนั้นต่อไปยัง สํานักหักบัญชี (TCH) เพื่อทําหน้าที่ในการชําระราคา ซึ่งก็คือสำนักหักบัญชีจะ
ทำหน้าที่คำนวณกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและดูแลการรับและจ่ายเงิน ซึ่งการชำระกำไรขาดทุนนี้ จะเกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ผู้ลงทุนซื้อหรือขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(T+1)

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริการตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

การซื้อ-ขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อ-ขาย ที่คล้ายกับการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ ผู้ลงทุนจะทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นี้ต้องเป็น บริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อ-ขายผ่านโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อ-ขายต่อมายังระบบซื้อ-ขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่งซื้อ-ขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคําสั่งซื้อ-ขายได้รับการจับคู่แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดของรายการซื้อ-ขายนั้นต่อไปยัง สํานักหักบัญชี (TCH) เพื่อทําหน้าที่ในการชําระราคา ซึ่งก็คือสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่คำนวณกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและดูแลการรับและจ่ายเงิน ซึ่งการชำระกำไรขาดทุนนี้ จะเกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ผู้ลงทุนซื้อหรือขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(T+1)

ก่อนเริ่มต้นลงทุนควรเรียนรู้เรื่องการวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินหลักประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางหลักประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้

1. เงินวางหลักประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า
Initial Margin (IM)

คือ จำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส

2. เงินวางหลักประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)

คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น (IM)

3. หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า
Force Close (FC)

หากเงินหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับเงินหลักประกันขั้นต่ำ (MM) เพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับเงินหลักประกันขั้นต้น (IM)  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

หลักประกันและค่าธรรมเนียม

ก่อนเริ่มต้นลงทุนควรเรียนรู้เรื่อง
การวางเงินหลักประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้

1. เงินวางหลักประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า
Initial Margin (IM)

คือ จำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส

2. เงินวางหลักประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า
Maintenance Margin (MM)

คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น (IM)

3. หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า
Force Close (FC)

หากเงินหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับเงินหลักประกันขั้นต่ำ (MM) เพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับเงินหลักประกันขั้นต้น (IM)  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

หลักประกันและค่าธรรมเนียม

ผลิตภัณฑ์ของตราสารอนุพันธ์

มี 4 ประเภท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ของตราสารอนุพันธ์

มี 4 ประเภท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

Precious Metal

Equity

Currency

Agriculture

Precious Metal

Equity

Currency

Agriculture

เปิดบัญชีซื้อ – ขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. เอกสารการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2. เข้ามาสมัครที่ฮั่วเซ่งเฮง

3. วางหลักประกันในการซื้อ-ขาย

หลักประกันและค่าธรรมเนียม
เลขที่บัญชี HGF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แบบฟอร์มถอนหลักประกัน

เปิดบัญชีซื้อ – ขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. เอกสารการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2. เข้ามาสมัครที่ฮั่วเซ่งเฮง

3. วางหลักประกันในการซื้อ-ขาย

หลักประกันและค่าธรรมเนียม
เลขที่บัญชี HGF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แบบฟอร์มถอนหลักประกัน

สมัครกองทุนรวมผ่าน ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

   – สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

   – สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด

สมัครกองทุนรวมผ่าน
ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

   – สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

   – สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ที่อยู่ 255 – 257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2

ถนนเยาวราช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.

เบอร์ติดต่อ โทร. 02-112-2222 กด 6

คลิกเพื่อดูแผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ที่อยู่ 255 – 257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2

ถนนเยาวราช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.

เบอร์ติดต่อ โทร. 02-112-2222 กด 6

คลิกเพื่อดูแผนที่