บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

1.จัดเตรียมเอกสารการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

เอกสารคำขอเปิดบัญชีและสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. เลือกวิธีการสมัคร

เข้ามาสมัครที่ฮั่วเซ่งเฮง

สมัครได้ที่ไหน

3. เริ่มวางหลักประกันในการซื้อขาย

วางหลักประกันเริ่มต้น

รายละเอียดอัตราหลักประกัน

เลขที่บัญชีในการวางหลักประกัน

เลขที่บัญชี
สอบถามข้อมูลฮั่วเซ่งเฮง

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรเลย

โทร: 02-223-2288

เวลาทำการ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 9.30–17.30 น.

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media